Svátek

Dobré poledne,
dnes je pátek 14.06.2024
12:23:08
svátek má Roland
zítra Vít
za týden Alois.

Mapové aplikace

Mapové aplikace Obce Sirá

Kalendář

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Počasí v Siré

Turistická mapa

Odstávka energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Povinně zveřejňované informace

Povinné informace

1. Název: Obec Sirá
2. Důvod a způsob založení: Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 39 zákona č. 69/67 Sb., o národních výborech v platném znění ke dni 16. 3. 1990. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
3. Organizační struktura: Zastupitelstvo
4. Kontakty:

- poštovní adresa:- úřední hodiny:
- tel. čísla:
- číslo faxu:
- www stránky:
- e-Podatelna:


- ID datové schránky:


Obecní úřad Sirá
Sirá 52
33701 Rokycany

Úterý 10:00 - 12:00; 14:00-17:00
724 180 339; 725 041 142
NE
www.obec-sira.cz
podatelna@obec-sira.cz
obec.sira@worldonline.cz
obecsira@seznam.cz
23mbh9c

5. Bankovní účet (Komerční banka): 17721381/0100
6. IČ: 00478512
7. DIČ: CZ00478512
8. Dokumenty:

- seznam hlavních dokumentů- rozpočet

 

www.obec-sira.cz/oznameni
www.obec-sira.cz/zapis_z_jednani
www.obec-sira.cz/vyhlasky

www.obec-sira.cz/rozpocty

9. Žádosti o informace: Žádosti o informace můžete získat osobně na OÚ, písemně, na telefonním čísle nebo e-mailem.
www.obec-sira.cz/kontakty
www.obec-sira.cz/e-podatelna

Směrnice o poskytování informací (1276)
10. Příjem žádostí a dalších podání: Žádosti o informace můžete získat osobně na OÚ, písemně, na telefonním čísle nebo e-mailem.
www.obec-sira.cz/kontakty
www.obec-sira.cz/e-podatelna

Směrnice o poskytování informací (1276)
11. Opravné prostředky: Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Odvolání proti neposkytnutí informace (tzn. o odmítnutí žádosti) lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání lze podat písemnou formou, ústně anebo v elektronické podobě.

www.obec-sira.cz/kontakty
www.obec-sira.cz/e-podatelna

Odvolání musí obsahovat náležitosti dle § 37 odst. 2 a § 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno a podpis osoby, která je činí.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Obecní úřad Sirá může napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže tím všichni, kterých se to týká, vyjádřili souhlas. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.

V ostatních případech povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Směrnice o poskytování informací (1276)
12. Formuláře: http://www.mvcr.cz/
http://www.vzory.cz/
http://www.form.cz/
http://business.center.cz/business/sablony/
13. Popisy postup – návody řešení životních situací: Návody a řešení nejrůznějších životních situací jsou k dispozici na:
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
14. Předpisy:

- vydané právní předpisy

 

http://www.obec-sira.cz/vyhlasky

15. Úhrady za poskytování informací

- sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad obce Sirá za poskytování informací: (1475)
Směrnice o poskytování informací (1276)
16. Licenční smlouvy: NE
17. Výroční zpráva podle z. č. 106/1991 Sb.

- výroční zprávy

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (1428)
http://www.obec-sira.cz/vyrocnizpravy

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí OÚ při své činnosti. ( dle § 5 pís. e zákona 106/1999 Sb.) Všechny uvedené legislativní normy (zákony) jsou přístupné v na internetu (viz uvedené odkazy na internetové stránky):

* zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
* zákon č.152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
* zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení
* zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích
* zákon č.268/1949 Sb., o matrikách
* zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
* zákon č.138/1973 Sb., o vodách
* zákon č.50/1978 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
* zákon č.135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
* zákon č.135/1985 Sb., o požární ochraně
* zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
* zákon č.37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
* zákon č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
* zákon č.116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
* zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
* zákon č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
* zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích
* zákon č.576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
* zákon č.125/1997 Sb., o odpadech
* zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
* zákon č.482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
* zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii
* zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví
* zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
* zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
* zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
* zákon č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
* zákon č.256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
* zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
* zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
* zákon č.368/1992 Sb., o správních poplatcích
* zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě
* zákon č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
* zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
* zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č.41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
* nařízení vlády ČR č.475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
* nařízení vlády ČR č.397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
* vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů č.97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
* vyhláška Ministerstva financí č.176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
* vyhláška Ministerstva vnitra ČR č.231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

Poslední úprava proběhla: St, 11. prosince 2013

Přihlášení

Přeložit stránky

Czech English French German Russian

Anketa

Máte zájem o servis PC v obci?